Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viamymindneversleeps mymindneversleeps
3236 4650
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
4461 cfe8
Reposted fromdarkanes darkanes vialiesinthedark liesinthedark
5731 8c3f
Reposted fromsiegmunda siegmunda viamowmihou mowmihou
3729 b208
9778 fb5a
Reposted fromamatore amatore vianonecares nonecares
4844 be64
Reposted fromkarahippie karahippie
5089 4e8c
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
4655 0b2a
8220 6d37
Reposted fromsoupdujour soupdujour viastonerr stonerr
4812 937a
Reposted fromkarahippie karahippie
4816 22f0
Reposted fromkarahippie karahippie
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
Przypomnij sobie, jak pękało Ci serce, jak byłeś pewny, że już nigdy nie będziesz mógł być szczęśliwy po utracie kogoś lub czegoś, co stanowiło tak wielką wartość dla Ciebie. Czas mijał i pozbierałeś się całkiem dobrze, czyż nie tak było?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl